สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายอิทธิพัฒน์  นวลมณี
 
1. นางนภัทร  ภวังสวัสดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายอภิรักษ์  สังขาร
 
1. นางนภัทร  ภวังสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เตะแต
 
1. นางเสาวนิตย์   จันทรากุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงศิริพร  ทองมา
 
1. นางเสาวนิตย์   จันทรากุล