สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนะกร   ดุกพรหม
2. เด็กชายณัฐพล   คงไชย
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สมสุข
2. เด็กหญิงพัชรี   คงแสง
3. เด็กหญิงรดามณี   เพ็ชรรัตน์
4. เด็กหญิงอนุศรา  คงชูช่วย
5. เด็กหญิงเมธิษา   ถิละผะลิกะ
 
1. นางนิตยา  วิทยผดุง
2. นางสาวรัชนี  ทองเงา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชาลิสา   สู่สุข
2. เด็กหญิงณัฐฐิชา  ทองนุ้ย
3. เด็กหญิงภัคจิรา   โตะกา
4. เด็กหญิงสุพัตรา  สุดตรง
5. เด็กหญิงอรวรรณ   แก้วณรงค์
 
1. นางนิตยา  วิทยผดุง
2. นางสาวนิพัทธรา  ฉิมมี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.78 ทอง 11 1. เด็กหญิงปริยากร  พรหมเมศร์
2. เด็กชายเจษฎา  ทองมี
 
1. นางสาวรัชนี  ทองเงา
2. นางนิตยา  วิทยาผดุง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 85.92 ทอง 8 1. เด็กหญิงชุตินันท์  ภาคภูมิ
2. เด็กชายสุบรรณ  หนูรัตน์แก้ว
 
1. นางสาวรัชนี  ทองเงา
2. นางนิตยา  วิทยผดุง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กชายนวพงษ์   ซ้ายคง
2. เด็กหญิงลลิตา   สว่างวงศ์
 
1. นางสาวรัชนี  ทองเงา
2. นางนิตยา  วิทยผดุง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุชญา   ขุนทองเพ็ชร์
 
1. นายพิชิต  สุวรรณโณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกวิทย์   อินทะสระ
 
1. นายพิชิต  สุวรรณโณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรนิษา  วุฒิรักษ์
 
1. นายพิชิต  สุวรรณโณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา   หว่างเปีย
 
1. นายพิชิต  สุวรรณโณ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนาตยา   ทองนุ้ย
2. เด็กหญิงพรศิริ   หนูปลอด
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย   สุวรรณกิจ
2. เด็กชายนัทธพงศ์   แก้วแป้น
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรวัต  วิจิตร
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คงไชย
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงการเกด   สร้อยสุวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐริกา   คงพูล
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชูศักดิ์  หมัดสี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สาครินทร์
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปกรณ์  ทองกรด
2. เด็กหญิงรัชิตา  ดุกพรหม
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญชนก   ทองดำ
2. เด็กหญิงอารียา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางสาวรุจรัก  สุขเกษม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  มณีโชติ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  วังนิคม
3. เด็กหญิงเนตรชนก  โสพิกุล
 
1. นางมะลิวรรณ  ปุตตาพัด
2. นางสาวจิตรา  ศิณโส
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายดลชัย   สามัญ
2. เด็กชายนฤชล   ถิละผะลิกะ
3. เด็กชายพีรพัฒน์   วุ่นซิ้ว
 
1. นางมะลิวรรณ  ปุตตาพัด
2. นายวิระ  แก้วอำพร