สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเนินนิมิต สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงกัลญารัตน์  ถวิลวัน
2. เด็กชายทวีศักดิ์  เรืองดำ
3. เด็กหญิงโยษิตา   ถิระผะลิกะ
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
2. นางปฏิมา  ชิตณรงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 7.41 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยสุวรรณ
2. เด็กชายเจษฎา  คงแสง
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34.35 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายวินัฐ   หัวแหวน
2. เด็กชายอนุพงศ์   ฉายกิ้ม
 
1. นายอดิศักดิ์  คชสงคราม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงณัฐถฤตา   ขาวนวล
 
1. นายวิระ  แก้วอำพร