สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางกล่ำ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่สุภาพ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกพร  นิลรังษี
2. เด็กหญิงเพชรดา  นิลรังษี
 
1. นางพรรณี  กุลนิล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 16 1. เด็กชายปรีชา  แก้วรุ่งเรือง
 
1. นางสาวอารมย์  สุขชาญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายวรากร  ศรีสมพร
 
1. นางสาวอัมรินทร์  เอียดเกิด
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76 เงิน 12 1. เด็กชายสุธี  นิลมาตย์
 
1. นางสาวอัมรินทร์  เอียดเกิด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 73 เงิน 24 1. เด็กชายรวิโรจน์  เกื้อหนู
 
1. นางสาวอัมรินทร์  เอียดเกิด
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชูมณี
2. เด็กหญิงปรียานุช  อารมณ์ฤทธิ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณชาตรี
 
1. นางพรรณี  กุลนิล