สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาภัทร  ปันถะ
2. เด็กหญิงอนุภา  ปิ่นสุข
 
1. นางนงเยาว์  จันทศรี
2. นางสาวภูษณิศา  คงสี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.22 ทอง 18 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มุสิกะ
2. เด็กชายธนพล  มนตรี
 
1. นางสงบ  พะสริ
2. นางนันทนา  บุญมะโน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีพลับ
 
1. นางบุญฑริกา  สุขแก้ว
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.8 ทอง 5 1. เด็กชายชลพิพัฒ  แก้วห่อทอง
2. เด็กชายชัยธวัช  พรหมคณะ
3. เด็กชายณัฐพล  มุสิกะ
4. เด็กหญิงธิดากานต์  จันงาม
5. เด็กชายนราวิชญ์  วิไลรัตน์
6. เด็กหญิงนิศากร  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงวรนุช  สุวรรณชาตรี
8. เด็กหญิงสุกัญญา  คลุ้มทอง
9. เด็กชายอภิรักษ์  นักเทศ
10. เด็กหญิงอริสา  คลุ้มทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วาจาสุจริต
2. นางพรทิพา  สุวรรณรัตน์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงเพชร  สายสุด
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัชร  สังทองกูล
2. เด็กชายอัลอามีน  สนูบุตร
 
1. นางสาวรสสุนีย์  ศรีประสม
2. นางพรทิพา  สุวรรณรัตน์