สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  มากเกื้อ
 
1. นางพรทิพา  สุวรรณรัตน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเมือง
 
1. นางนงเยาว์  จันทศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธิติ  เซี่ยงว่อง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คงสี