สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  มากเกื้อ
 
1. นางพรทิพา  สุวรรณรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วมณี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์   แก้วห่อทอง
3. เด็กชายวีระชัย  ทองใหญ่
 
1. นางนันทนา  บุญมะโน
2. นางพรทิพา  สุวรรณรัตน์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 69.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมเลิศรักษ์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ศิลมณี
3. เด็กหญิงอนิสรา  หนูแสง
 
1. นางพรทิพา  สุวรรณรัตน์
2. นายแสงหิรัญ  สุวรรณรัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเมือง
 
1. นางนงเยาว์  จันทศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาภัทร  ปันถะ
2. เด็กหญิงอนุภา  ปิ่นสุข
 
1. นางนงเยาว์  จันทศรี
2. นางสาวภูษณิศา  คงสี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธิติ  เซี่ยงว่อง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คงสี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82.22 ทอง 18 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มุสิกะ
2. เด็กชายธนพล  มนตรี
 
1. นางสงบ  พะสริ
2. นางนันทนา  บุญมะโน
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 69 ทองแดง 19 1. เด็กชายนพดล  จุลนิล
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วรัตน์
 
1. นายมานพ  ไชยงาม
2. นายสมศักดิ์  แก้วพะวงค์
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. นายธวัชชัย  พรหมอินทร์
2. นายเอกดนุ  ชัยชะนะ
 
1. นายมานพ  ไชยงาม
2. นายสมศักดิ์  แก้วพะวงค์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีพลับ
 
1. นางบุญฑริกา  สุขแก้ว
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84.8 ทอง 5 1. เด็กชายชลพิพัฒ  แก้วห่อทอง
2. เด็กชายชัยธวัช  พรหมคณะ
3. เด็กชายณัฐพล  มุสิกะ
4. เด็กหญิงธิดากานต์  จันงาม
5. เด็กชายนราวิชญ์  วิไลรัตน์
6. เด็กหญิงนิศากร  ศรีจันทร์
7. เด็กหญิงวรนุช  สุวรรณชาตรี
8. เด็กหญิงสุกัญญา  คลุ้มทอง
9. เด็กชายอภิรักษ์  นักเทศ
10. เด็กหญิงอริสา  คลุ้มทอง
 
1. นางสาวจุฑามาศ  วาจาสุจริต
2. นางพรทิพา  สุวรรณรัตน์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงเพชร  สายสุด
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรวัชร  สังทองกูล
2. เด็กชายอัลอามีน  สนูบุตร
 
1. นางสาวรสสุนีย์  ศรีประสม
2. นางพรทิพา  สุวรรณรัตน์