สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบึงพิซัย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 51 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ดิษฐ์พงษ์
2. เด็กหญิงตรีทิพย์   ชูบัว
3. เด็กหญิงสุชานาถ  ทองแท่งไทย
 
1. นางสมร   สุวรรณเคหะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 82.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ    ช่วยแก้ว
2. เด็กหญิงอาภารัตน์   ลอยสุวรรณ
3. เด็กหญิงโสรญา   สุขสวัสดิ์
 
1. นางฟาริดา    หะยีหมัด
2. นางสมร   สุวรรณเคหะ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปานทิพย์   บัวสาย
 
1. นางปรียา   บาลทิพย์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทวีรักษ์   นิลมณี
 
1. นางปรียา   บาลทิพย์