สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านปลายละหาน สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงวศิกา  เกษมสังข์
2. เด็กหญิงอนุธิดา  อนุตตโร
 
1. นายสุพล  พันธนียะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงขวัญธิดา  มากจงดี
 
1. นางโสภณ  ละงู
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพนนนท์  อนุสุริยา
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุคนธ์
3. เด็กชายอัษฎา  น้อยผา
 
1. นางสาวจรรยา  ปราบณรงค์