สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านป่ายาง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 7 1. เด็กชายศุภกร  แก้วงาม
 
1. นายภานุวัฒน์  ไชยสวัสดิ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 70 เงิน 16 1. เด็กหญิงกชกานต์  มิลำเอียง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ชูพันธ์
 
1. นายอดิศร  ทัพพะ
2. นายสมพงศ์  โพธิพงศา