สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชาตรีวิทยา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจดี
 
1. นางสาวลมัย  มณีนิล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 67.55 ทองแดง 30 1. เด็กชายณัฐกรณ์  บุญยะผะโล
2. เด็กหญิงสุจิรา  ธรรมเจริญ
 
1. นางสาวฐิติกานต์  แซ่ว่อง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 65.42 ทองแดง 32 1. เด็กชายพีรพัฒน์  จันเหลือง
2. เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  แดงนวล
 
1. นางสาวฐิติกานต์  แซ่ว่อง
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 60 ทองแดง 34 1. เด็กหญิงวันตาเฮราห์  หะยีมะสาและ
2. เด็กหญิงสราสินี  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวภวิษณ์พร  ร่มเย็น
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  พวงสังวาลย์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  รุ่งเลิศสกุลหรู
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงณิชา  คชฤทธิ์
2. เด็กชายโนอา  ยูสะ
 
1. นางสาวภิรมย์ยา  นิยมเดชา
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 64 ทองแดง 23 1. เด็กชายนัฐนันต์  เจริญพงศ์
2. เด็กหญิงนัสรียา  วะทา
 
1. นางสาวภิรมย์ยา  นิยมเดชา
 
8 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 65 ทองแดง 22 1. เด็กชายชานนท์  คงทอง
2. เด็กชายธนกร  คุณมณี
3. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ทองสง
 
1. นางสาวเบญจพร  จงรัตน์
2. นางปรียา  อิทธิญาโณ
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงสุชัญญา  รักษ์ชูชื่น
2. เด็กหญิงสุวีนา  มะหนี่
3. เด็กหญิงอิศริญญา  เรืองศรี
 
1. นางสาวกนิษฐา  คำมีชา
2. นางโสภาวรรณ  แก่นอินทร์