สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทฤทธิ์
2. เด็กหญิงกิตติมา  เกิดชู
3. เด็กหญิงปิยฉัตร  คีรีเดช
 
1. นางสาวธัญรัตน์  สุวรรณชาตรี
2. นางลักขณา  ภู่พันธุ์สกุล
 
2 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิติธร  กำเหนิดดี
2. เด็กหญิงวนิตา  วังตา
3. เด็กหญิงวรรส  นาคสุวรรณ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วัฒนคีรี
2. นางวันทนีย์  ตันวิพัฒน์