สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านม่วง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงสุภัสสร  เหล็กสัก
 
1. นางปรีดา  คชสงคราม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายรณกร  สุวรรณชาตรี
2. เด็กชายวิทยากร  ทองน้อย
3. เด็กหญิงอติมา  สว่างวงศ์
 
1. นางสาวธัญรัตน์  สุวรรณชาตรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 55.56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิพนธ์  นฤคนธ์
2. เด็กชายเจษฎาพร  หนูแก้ว
 
1. นางสาวธัญรัตน์  สุวรรณชาตรี