สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงสุคนธา  สั้นช่วย
2. เด็กหญิงอริศรา  ล่ำสุนีกาญจน์
 
1. นายประพัฒน์  หนูหล่อ
2. นางชนาฎา  แก้วชนะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงอติกานต์  แก้วนำ
 
1. นายธาดา  ขวัญศรีสุทธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงปุณยนุช  บุตรมณี
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  หนูคูขุด
 
1. นางวลิดา  สุวรรณมณี
2. นางสาวอรอุมา  ทองมาก