สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.71 ทอง 4 1. นายจิราวุธ  ดวงคชาติ
2. นายณุฌากร  ช่วยดวง
 
1. นางปริณดา  จันทขวัญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติกรณ์  แก้วดำ
2. เด็กชายธีธวัชณ์  นพรัตน์
3. เด็กชายธีรภัทร  จันทศรี
4. เด็กชายสาละวินฐ์  แก้วเรือง
5. เด็กชายเทพณรงค์  สุขบัว
 
1. นางฐิติพร  ฉิมยินดี
2. นางสงวน  แก้วสวัสดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.01 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันจิรา  บัวสม
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาลธิโร
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  แก้วสวัสดิ์
4. เด็กหญิงศิริญญา  ชัยศรีรัมย์
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  รัตตะรังสี
 
1. นางฐิติพร  ฉิมยินดี
2. นางสุภา  ทองมาก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.34 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  ยมขันธ์
2. เด็กหญิงธิดาพัฒน์  บรรณา
3. เด็กหญิงพรรณพษา  นะวาโย
4. เด็กหญิงวรรวิสา  บัวสม
5. เด็กหญิงศกมลวรรณ  ศรีวัง
 
1. นางฐิติพร  ฉิมยินดี
2. นายนุกูล  สกูลวงษ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภชัย  พาศิริ
 
1. นายธีระพล   ดิสวัสดิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงลิตต้า  วัดแผ่นลำ
 
1. นายอนุรักษ์  แก้วมูณี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรีฑา  โปจีน
2. เด็กชายณัฐพนธ์  จันทศรี
3. เด็กชายพัฒนพงศ์  ทองมีขวัญ
4. เด็กชายพีรภัทร  ยอดสวัสดิ์
5. เด็กชายวุฒิชัย  พรหมเมศร์
6. เด็กชายสิรภพ  ณ วาโย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เนียมคง
2. นายนุกูล  สกูลวงษ์
3. นางพิมพ์พร  อิสระทะ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชญานันท์  ขำวิลัย
2. เด็กหญิงนัทธิชา  วันชัยวงศ์
3. นางสาวพรรณิษา  กิ่งแก้ว
4. นางสาวลัดดา  ดำแนบ
5. นางสาวเบญจพร  คชรัตน์
 
1. นางวารี  แก้วเรือง
2. นางสาวิตรี  เตโชชะ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  พรหมดวง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สังคง
3. เด็กหญิงอนัญญา  คงสม
 
1. นางภาวินี  ณ ภิบาล
2. นางสาวิตรี  เตโชชะ
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งวดี  พละศักดิ์
2. เด็กชายรุ่งวิกรัย  พรหมสุบัน
3. เด็กหญิงอรอุมา  สถานติ้น
 
1. นางภาวินี  ณ ภิบาล
2. นางสาวิตรี  เตโชชะ