สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชูใจ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เจา
3. เด็กหญิงอารยา  สุขชาญ
 
1. นางวารี   แก้วเรือง
2. นางพิมพ์พร  อิสระทะ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงบุญฑริก  คงสม
 
1. นายธีระพล  ดิสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายภัทรพงศ์  คงมัยลิก
 
1. นายธีระพล   ดิสวัสดิ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายยศกร  แวกะจิ
 
1. นายธีระพล  ดิสวัสดิ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 71 เงิน 11 1. เด็กชายคฑาวุธ  แก้วมณี
2. เด็กชายภูธเนศ  แก้วอัมพร
3. เด็กชายวรวุฒิ  อ่อนรักษ์
 
1. นางสาวจิระพันธ์  ตันประสงค์
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงบุษกร  สถานติ้น
2. เด็กหญิงวริยา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสรนันท์  ชุมขวัญ
 
1. นางสงวน  แก้วสวัสดิ์
2. นางสุภา  ทองมาก