สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงนิรมล  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายศดานันท์  เกิดใบ
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ติ้นเส้ง
 
1. นางศรัณย์รัชต์  หมวดเอียด
2. นายณัฐพล  หวันสู
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณมณี
2. เด็กหญิงปฐมวรรณ  ม่วงคราม
 
1. นายณัฐพล  หวันสู
2. นางศรัณย์รัชต์  หมวดเอียด