สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองปลิง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายบุญชัย  จันธรรมรงค์
 
1. นางวรรลภา  วงศ์วานิช
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87.25 ทอง 7 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สุวรรณชาตรี
2. เด็กหญิงธัญชนก  รุ่งเพ็ชรรัตน์
3. เด็กหญิงวรรณศิริ  อินทรปาล
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  กลิ่นทอง
5. เด็กหญิงสุภัสสร  ตรีไวย
 
1. นางวรรลภา  วงศ์วานิช
2. นางสมหมาย  บุญขวัญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงนิดานุช  แก้ววารี
2. เด็กชายเพชรายุทธ  หวั่นไหว
 
1. นางสุกัญญา  สุขมิ่ง