สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.33 ทอง 17 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อารมณ์ฤทธิ์
2. เด็กชายคมเพชร  ไมสัน
 
1. นางอารี  หนูเทพ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัชร  ไชยภูมิ
2. เด็กหญิงภาวิตา  บุญขวัญ
 
1. นางวัชรี  มุกดา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  รัตน์บุญโณ
2. เด็กชายพงศภัค  ผ่องสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วิจะสิกะ
2. นางสุกัญญา  หมัดผอม