สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงดุษฎี  ดำรัตนา
2. เด็กชายภานุพงศ์  บุญขวัญ
3. เด็กหญิงรุ่งพุทธดี  ทองชูช่วย
 
1. นางสุกัญญา  หมัดผอม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.14 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วโชติ
2. เด็กชายเจตนิพันธ์   บุญช่วย
 
1. นายสมนึก  บุญชูมณี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ตาหลวง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  สกุลเด็น
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองช่วย