สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองม่วง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 10 1. เด็กชายกิตติ  พันธุ์คง
 
1. นางกัลยา  เพชรสลับแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณ ขวัญตะวัน  ทองชูช่วย
 
1. นางกัลยา  เพชรสลับแก้ว
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริรัฐ  ศิริรังษี
 
1. นายจำลอง  ผิวทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงดุษฎี  ดำรัตนา
2. เด็กชายภานุพงศ์  บุญขวัญ
3. เด็กหญิงรุ่งพุทธดี  ทองชูช่วย
 
1. นางสุกัญญา  หมัดผอม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 57.14 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แก้วโชติ
2. เด็กชายเจตนิพันธ์   บุญช่วย
 
1. นายสมนึก  บุญชูมณี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 83.33 ทอง 17 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  อารมณ์ฤทธิ์
2. เด็กชายคมเพชร  ไมสัน
 
1. นางอารี  หนูเทพ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 56 เข้าร่วม 37 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  ตาหลวง
2. เด็กหญิงอาภัสรา  สกุลเด็น
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองช่วย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71 เงิน 8 1. เด็กชายธนวัฒน์  จันทวี
2. เด็กชายนนทพัทธ์  ลักกติโร
 
1. นางวัชรี  มุกดา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวัชร  ไชยภูมิ
2. เด็กหญิงภาวิตา  บุญขวัญ
 
1. นางวัชรี  มุกดา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  รัตน์บุญโณ
2. เด็กชายพงศภัค  ผ่องสุวรรณ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  วิจะสิกะ
2. นางสุกัญญา  หมัดผอม