สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะรักษ์    รักแก้ว
 
1. นางศิริลักษณ์   เหล็มหมาด
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 9 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงพิยดา   สุวรรณรัตน์
 
1. นางยามีล๊ะ   ยาชะรัด
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิมินันท์   วันสี
2. เด็กหญิงวรรณรัตน์    รักอิ่ม
3. เด็กหญิงวาสนา   บุญสุวรรณ์
 
1. นางมลิวัลย์    อารีสันติชัย
2. นางสาวสุนทรี   รัตนโชเต
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงนาตาลี    หนูมี
3. เด็กหญิงศิรินภา   เลิศสุวรรณ์
 
1. นางสาวโชติมา   ธรรมจินโน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงชนาภัทร   โมฮารัม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์   ศรีอุทธา
3. เด็กหญิงรุ่งระวี   สลีวงศ์
4. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ธนพัญญู
5. เด็กหญิงเบ็ญจพร    ขุนจันทร์
 
1. นางประไมพร   จันทรัตน์
2. นางจินตนา   บุญรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งกาญณ์   แซ่เจ้า
2. เด็กหญิงนิชา    บินล่าแต๊ะ
3. เด็กหญิงพรทิพย์   หลงวงศ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ธาดา    ทองเพ็ชร
5. เด็กหญิงพิริษา   ตาเฮ
 
1. นางโสภา   ธิวงค์
2. นางรุ่งรัตน์   ชูมณี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98.22 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิธิดา   สะ
2. เด็กชายพิษณุ   บุตรบะรัถยา
 
1. นางสุวรรณา   ทองอร่าม
2. นางสาวอาภรณ์   มากสังข์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายณัฐภัทร   สงแสง
2. เด็กหญิงศิริกานต์   พัดศรี
 
1. นางสุวรรณา   ทองอร่าม
2. นางอำภา    นาคะวัจนะ
3. นางอำภา    นาคะวัจนะ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรินทร   หนูสง
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐนิกร   นิคาโม
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวาศินี   ศักดิ์พุธ
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์    สุขยะฤกษ์
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   บัวฉิม
2. เด็กหญิงจิตรานุช   หนองหงอก
3. เด็กชายณัฐนิกร    นิคาโม
4. เด็กชายณัฐวุฒิ   พรมพิมพ์
5. เด็กชายนพดล    โมลกุล
6. เด็กหญิงนูรูลฮายาตี   ดอเลาะ
7. เด็กชายพังพอน   ยศจันทึก
8. เด็กชายวราพร    ฉายพันธ์
9. เด็กชายวรินทร    หนูสง
10. เด็กหญิงวาศินี   ศักดิ์พุธ
11. เด็กหญิงอมรรัตน์    สุขยะฤกษ์
12. เด็กหญิงเมทิตา   เสณีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายนรา   ประสงค์ผล
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายปกรณ์   จันทร์กิ่งทอง
2. เด็กชายพงศ์พล   สุดสม
3. เด็กชายวิระพงศ์   แฮะประโคน
4. เด็กชายเจษฎา   จันทสาระ
5. เด็กชายเฉลิมเกียรติ    ชูขจร
6. เด็กชายแดง   -
 
1. นายไพโรจน์   ไชยมะโณ
2. นายณัฐพล  ไชยมะโณ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายก้องกิดากร   ทองขวิด
2. เด็กชายจิตรทวัส   สุวรรณชนะ
3. เด็กชายณรงค์กรณ์   แซ่เจ้า
4. เด็กชายระพีพัฒน์    สุขคง
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์    บุญจินดา
6. เด็กชายอนุวัฒน์   ทองสุข
 
1. นายไพโรจน์   ไชยมะโณ
2. นายณัฐพล  ไชยมะโณ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงการน์รวี   ฉายซุ่ย
2. เด็กหญิงนภัสสร   นะแหล่
3. เด็กหญิงปิยะเนตร   นับถือบุญ
4. เด็กหญิงปุณยนุช   ศรีเลิศ
5. เด็กหญิงพานสจี   มุกดา
6. เด็กชายรุ่งวษา    พรหมรินทร์
7. เด็กหญิงศิริรัตน์   นับถือบุญ
8. เด็กหญิงเบญญาภา   ติ้นหนู
9. เด็กหญิงแก้วขวัญ   แซ่ฟุ้ง
 
1. นายบัณฑิต    เสวีพงศ์
2. นางสุดารัตน์   ทรรทรานนท์
3. นางโสภา   ธิวงค์