สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วมณี
 
1. นางสาวดวงอรุณ  จันทรสว่าง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  จิตรพงศ์ธร
2. เด็กชายราเมศร์  สุขขาว
 
1. นางสาวดวงอรุณ  จันทรสว่าง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสืบพงค์  สุขขวัญ
 
1. นางพิมพ์ใจ  จันวดี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายพีรพล  คังคะมะโน
 
1. นางพิมพ์ใจ  จันวดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 29.63 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจรัสพล  สัตเพ็ญ
2. เด็กชายสรายุทธ  เพชรมุณี
 
1. นางนาถลดา  ก้องเดชาฤทธิ์