สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครองถิ่น
 
1. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ครองถิ่น
 
1. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ค่ำอ่อน
 
1. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 31 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วมณี
 
1. นางสาวดวงอรุณ  จันทรสว่าง
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  จิตรพงศ์ธร
2. เด็กชายราเมศร์  สุขขาว
 
1. นางสาวดวงอรุณ  จันทรสว่าง
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนราทิพย์  อยู่เล็ก
2. เด็กชายวรพงศ์  สุวรรณกาญจน์
 
1. นางสาวนุชนารถ  สหวิริยะสิน
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสืบพงค์  สุขขวัญ
 
1. นางพิมพ์ใจ  จันวดี
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายพีรพล  คังคะมะโน
 
1. นางพิมพ์ใจ  จันวดี
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนิสา  ตุริตาคม
2. เด็กชายองค์กร  ชำนาญเวช
3. เด็กหญิงอิงกมล  กลิ่นเขียว
 
1. นางผ่องภักดิ์  จันทรภาพ
2. นางนาถลดา  ก้องเดชาฤทธิ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอธิราช  แดงนกขุ้ม
2. เด็กชายอาจหาญ  เพชรสง
 
1. นางผ่องภักดิ์  จันทรภาพ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 29.63 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจรัสพล  สัตเพ็ญ
2. เด็กชายสรายุทธ  เพชรมุณี
 
1. นางนาถลดา  ก้องเดชาฤทธิ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 70 เงิน 19 1. เด็กหญิงวิลาสินี  สังข์แก้ว
 
1. นางรวงทิพย์  รองสวัสดิ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.44 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัชชา  ฉิมจินดา
2. เด็กชายธิติวุฒิ  ทองกาญจน์
 
1. นางกิตติมา  ช่วยวงศ์
2. นางโยทกา  อินสุวรรณ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงชนากานต์  สิงหะโกมล
2. เด็กชายชิติพันธ์  ขวัญเพ็ง
 
1. นางกิตติมา  ช่วยวงศ์
2. นางโยทกา  อินสุวรรณ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 1. เด็กชายธนาคม  ก้อมมณี
2. เด็กหญิงสิริพรรณ  คงคะ
 
1. นางกิตติมา  ช่วยวงศ์
2. นางโยทกา  อินสุวรรณ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงหยดทิพย์  วิไลรัตน์
 
1. นางผ่องอำไพ  ชูมณี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายดลชัย  สุพร
 
1. นางพิมพิมลรัตน์  นวนสี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  รินไธสงค์
 
1. นางพิมพิมลรัตน์  นวนสี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายกฤษฏา  กุลประสิทธิ์
 
1. นางมณีกานต์  เขียวศิริ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. เด็กหญิงสโรชา  กุลประสิทธิ์
 
1. นางมณีกานต์  เขียวศิริ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.34 เงิน 5 1. เด็กหญิงมันทนา    ศาตระกูล
 
1. นางมณีกานต์  เขียวศิริ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒินันท์    สุวรรณคง
 
1. นางสาวภรณ์นภัส  วรเดช
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงละอองฟ้า   ทองเที่ยว
 
1. นางสาวภรณ์นภัส  วรเดช
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายปิติพงษ์   ศรีจันทร์งาม
 
1. นางมณีกานต์  เขียวศิริ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   พิมพ์ใจ
 
1. นางมณีกานต์  เขียวศิริ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายยศวีร์    ซังธาดา
2. เด็กชายศิรชัย    เหมโก
 
1. นายสมควร  ขวัญรัตน์
2. นางมณีกานต์  เขียวศิริ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพัฒนดล   สกุลเอี่ยม
2. เด็กชายภูวดล   นามสังข์
 
1. นางมณีกานต์  เขียวศิริ
2. นายวัชรพล  ทองขจร
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสสร   ดวงแก้ว
2. เด็กชายอนุชา   กะรัมเดชะ
3. เด็กชายอนุพงศ์   วรรณสังข์
 
1. นายประสิทธิ์  พงศ์ประยูร
2. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจตุรานนท์   สุวรรณศิลป์
2. เด็กชายวรรณธิชัย   วรรณสังข์
3. เด็กชายเอกราช   ดำไช
 
1. นายประสิทธิ์  พงศ์ประยูร
2. นางสุเพ็ญศรี  ปรัชญาวาทิน
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.32 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สุขบูรณ์
2. นายธนบดี   ทองจีน
3. นายสรายุทธ   ไชยยะ
 
1. นายสามารถ  จุลวรรณา
2. นางนาถลดา  ก้องเดชาฤทธิ์
 
31 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.98 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาณาธิป  แสงดี
2. เด็กชายอธิวัฒน์  อนุชาญ
 
1. นางกิตติมา  ช่วยวงศ์
2. นางปิ่มรักษ์  ขวัญแดง
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูธเนศ  คงปลอด
 
1. นางมณีกานต์  เขียวศิริ