สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยลึก สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 8 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงธิติมา  สะหลับทอง
 
1. นางอุทัยวรรณ  ภิรมย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงธัญชนก  ชุมขวัญ
2. เด็กหญิงศรินยา  ชุมขวัญ
3. เด็กหญิงอัญชิสา  นุ่น
 
1. นางโสภิดา  สุราตะโก
2. นางสาวสุภาพร  ชุมชาติ