สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยสมบูรณ์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงธนพร  มะโร
 
1. นางยุภา  บุญพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 46 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายพีรวิชญ์  จันทภาโส
 
1. นางกาญจนา  เรืองฤทธิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 14 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงอภิสมัย  สุวรรณชาตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  ราชยอด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 82.5 ทอง 13 1. เด็กหญิงกุลจิรา  เจริญกุล
2. เด็กหญิงนันทิตา  นกแก้ว
3. เด็กหญิงฟ้า  พม่า
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  งามวิลัย
5. เด็กหญิงแววปราชญ์  ขวัญเจริญ
 
1. นางอุบลรัตน์  นิลโกศล
2. นางสาวชารีฟ๊ะ  รัตนทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนพร  จันทร์สุริวงษ์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงวรรณิดา  นิสัยพราหมณ์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชุมกูล
5. เด็กหญิงสิริวรรณ  แซ่โค้ว
 
1. นางยุพา  บุญพันธ์
2. นางสาวสุดารัตน์  สุรภาพ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุพิชชา  ยอดสวัสดิ์
 
1. นางอุบลรัตน์  นิลโกศล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายอครพล  แก้วมี
 
1. นางสาวพรบงกช  แซ่ตั้น
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ทองรักษ์
2. เด็กชายธัชวินท์  รอดบุญ
3. เด็กชายพันธ์วริศ  ไพบูลย์
4. เด็กชายรพีภัทร  เจริญกุล
5. เด็กชายวันชนะ  ทองลำพันธ์
6. เด็กชายอภิฤกษ์  พรหมนวล
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุรภาพ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  ราชยอด
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนากร  จันทมุณี
2. เด็กชายศุภสิน  ชุมกูล
3. เด็กหญิงสุชาดา  ถาวรพันธุ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สุรภาพ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา  ราชยอด
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วไชย
2. เด็กหญิงวิชุตา  หัวแหวน
3. เด็กหญิงอาภัสรา  สุวรรณชาตรี
 
1. นางรังสิมา  ชูจันทร์