สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงอภิญญา  หมานระโต๊ะ
 
1. นางวราภรณ์  ช่วยแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 16 เข้าร่วม 28 1. เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ไบบาว
 
1. นางสาวสุพรรณ  สุวรรณชาตรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายตัสนีม  โต๊ะกอหนำ
 
1. นางสาวสุพรรณ  สุวรรณชาตรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวีรภัทร  แก้วสุกแสง
2. เด็กชายศุภณัฐ  หวังยีเสน
 
1. นางสาวสุธาสินี  สุวรรณมณี
2. นางกาญจนา  มูลสิงห์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงศริญญา  หมัดอหวี
 
1. นางสาวสุพรรณ  สุวรรณชาตรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 40.5 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พรหมจรรย์
2. เด็กชายตัสนีม  โต๊ะกอหนำ
3. เด็กชายอิสรา  หมัดเจริญ
 
1. นางสาวรัตญา  แก้วจำรัส
2. นางสาวสุพรรณ  สุวรรณชาตรี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  หมัดอหวี
2. เด็กชายนิธิกร  บิลสะเพ็ชร
 
1. นายศุภณัฐ  ชั่งหนิ
2. นายวีระพงค์  จันทราธนากุล
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 58 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงธัญรดา  ศรีธรรมราช
2. เด็กหญิงภูฑิตา  พาลเสือ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ภาคโร
 
1. นางอาภรณ์  มะโร
2. นางยดาเรศ  เล่งกูล