สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 76.34 เงิน 11 1. เด็กหญิงอัซฟาณี   เสนา
 
1. นางพัชนี  จันทมาศ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงจิดาภา  ฤทธิบูรณ์
 
1. นางพัชนี  จันทมาศ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงมัทนี   มุสิกรังษี
2. เด็กหญิงยาวาเรศ   ลีเฮ็ม
3. เด็กหญิงสุทธิตา   หมัดอะด้ำ
4. เด็กหญิงสุรีต้า   เทศทั่ว
5. เด็กหญิงหุสนา   หวันตะหา
6. เด็กหญิงอามาลีนา   หมัดอะดั้ม
 
1. นายอนุวัช  แก้วมณี
2. นางพัชนี  จันทมาศ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 27 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณชาตรี
2. เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  หมัดอะดั้ม
 
1. นางสาวโสพิศ  เหล็มหมาด