สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 51 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงฮาดีญา  หมัดอาดำ
 
1. นางอารี  ซาเหล็ม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   โกมลตรี
 
1. นางฉลวย  นุชประหาร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 45 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายวศิน  ไทรแก้ว
 
1. นางเบญจพร  ทองโอ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงรัชฎาพร   ทองศรีนวล
 
1. นางสาวประสม  พรหมจรรย์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายวทัญญู  เจตนา
 
1. นางเบญจพร  ทองโอ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายภูวดล  หมานระโต๊ะ
 
1. นางพัชนี  จันทมาศ
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 55 เข้าร่วม 34 1. เด็กหญิงศยามล  มาพล
2. เด็กชายสรวิศ  จุ้ยทอง
3. เด็กชายอับดุลราชิค  อัลลาฮ์
 
1. นางสาวอัญชนา  ประทุมแสงหิรัญ
2. นางปุณยวีร์  โชติธนะวัฒน์