สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาสีทอง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 22 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงภัทรพร  จีระโร
 
1. นางสาวสิงควรรณ  ขุนเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพรพิมล  ชูนาวา
 
1. นางภาวนา  เกิดแสงสุริยงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรียา
2. เด็กหญิงอารียา  พรหมจันทร์
3. เด็กหญิงโชติรส  น้อยพิทักษ์
 
1. นางบุศราวดี  หนูเสือ
2. นางสาวชุติมา  เต่าหิม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83 ทอง 12 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ชูทอง
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  แก้วอัมพร
3. เด็กหญิงวาลิตา  แสงจง
4. เด็กหญิงสินิตทรา  ขวัญสง่า
5. เด็กหญิงสุนิสา  หมื่นแจ้ง
 
1. นางสวาท  อินทจันทร์
2. นางพเนตร  ศรีโสภณ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงรัตติญา  ชูนาวา
 
1. นางสาวอรอนงค์  หลงอะหลี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 80.99 ทอง 9 1. เด็กหญิงกัลยา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  หลงอะหลี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 79 เงิน 17 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  แก้วงาม
2. เด็กชายภูมิรพี  พุทธปรีชา
 
1. นางสวาท  อินทจันทร์
2. นางพเนตร  ศรีโสภณ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แก้วเอียด
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วทองเหมือน
3. เด็กหญิงทักชิอร  ลิ่วเจริญทรัพย์
4. เด็กหญิงธัญย์ชนก  พิธีการณ์
5. เด็กชายธัญวิชญ์  บุญชื่น
6. เด็กหญิงพรนภัส  อรุณโชค
7. เด็กหญิงรุ่งทิวา  รองสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสายธาร  พุฒหอม
9. เด็กหญิงสุนิสา  คงแก้ว
10. เด็กชายโกมินทร์  ทองจันทร์แก้ว
 
1. นางไมตรี  ไชยกาฬ
2. นายศตพร  เหมทานนท์
3. นางนริศรา  เส้งคุ่ย
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงศุลีพรย์  เขมังคะโล
2. เด็กชายสหรัฐ  รุ่งทอง
 
1. นางนนทกร  โอภาส
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุนิสา  มหับผลา
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  ศิริวัฒน์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรหมพร  ชินวงษ์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐปนกุล  ชายเกลี้ยง
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  ศิริวัฒน์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรหมพร  ชินวงษ์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐปนกุล  ชายเกลี้ยง
2. เด็กชายณภัทร  ศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  วิจิตร
4. เด็กชายธนากรณ์  นิลพันธ์
5. เด็กหญิงพรหมพร  ชินวงษ์
6. เด็กหญิงฟ้าใส  หวานแก้ว
7. เด็กชายศิวัช  รัตนพันธ์
8. เด็กหญิงสุธีกานต์  ศิริวัฒน์
9. เด็กหญิงสุนิสา  มหับผลา
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
2. นายการกิจ  ยิ้มเยื้อน
3. นายกฤตภาส  บุญศาสตร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายศิวัช  รัตนพันธ์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากรณ์  นิลพันธ์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.33 ทอง 6 1. เด็กหญิงพรหมพร  ชินวงษ์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง 4 1. เด็กชายศิวัช  รัตนพันธ์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง 4 1. เด็กชายธนากรณ์  นิลพันธ์
 
1. นางภิญญฎา  ธนบัตร
 
22 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 58 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พูลช่วย
2. เด็กชายพชรพล  มณีรักษ์
3. เด็กหญิงอินทิราภัทร  สุวรรณชาตรี
 
1. นางสาววิลัยพร  ขุนนะ
2. นางรอกีบ๊ะ  หัสนีย์