สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงปริยากร  ธาราเวลา
 
1. นางสาวนรมน  สิริกาญจน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงคุณัญญา  เพ็งนุ่น
 
1. นายเดชา  สาระเจริญ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนิภัค  อุคะหะ
 
1. นางสาวกชามาส  นนทพันธ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 72.5 เงิน 26 1. เด็กชายรังสิมันตุ์  ชัยชะนะ
2. เด็กหญิงลลิดา  มุณีกด
 
1. นางสาวกชามาส  นนทพันธ์
2. นางสาวเรวดี  เก็มบิลหมาด
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กหญิงวีรดา  ยัฆพันธ์
2. เด็กหญิงเมธิดา  รักเลิศ
 
1. นางวัสสวดี  รักเลิศ
2. นางสาวซุรซานา  อาแว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 14 1. เด็กชายปรานต์  เมืองจันทร์
 
1. นายวิศรุทธิ์  จุลแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 79.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงวลัยพรรณ  ถึงศรี
 
1. นายพิเชษฐ  พิพิธพัฒนพงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 76.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปานนที  วีระสินธุ์
 
1. นายพิเชษฐ  พิพิธพัฒนพงศ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 27 1. เด็กชายธณศร  ปาธะรัตน์
2. เด็กชายวงศพันธ์  อภิวัฒน์กิจธนา
 
1. นางสุภารัตน์  สิทธิพันธ์
2. นางสาววิชชุตา  แซ่เจียง
 
10 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงชณันญา  ไพศาลศิลป์
2. เด็กหญิงรมิตา  หนูฉ้ง
3. เด็กชายวุฒิภูมิ  เสนุภัย
 
1. นางสาวอารมย์  จุลนิล
2. นางทัศนีย์  พันธชิต