สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 62 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงลักคณา  ชีวะบริสุทธิ์กุล
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เผือกน้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงจิณัฐตา   โภคา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ศักดา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติยา  สุวรรณชนะ
 
1. นางมินตรา  ทองคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์มณี
2. เด็กหญิงอธิชา  คงมาก
3. เด็กชายอธิพงศ์  คำสุริยา
 
1. นางมินตรา  ทองคำ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  เอื้อละพันธุ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธัญชนก  เปียกลิ่น
2. เด็กหญิงนดี  ม่วงทอง
3. เด็กหญิงรัตนา  บุญยรัตนพงศ์
 
1. นางมินตรา  ทองคำ
2. นางสาวอุทัยวรรณ  เอื้อละพันธุ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายปัญจนานนท์  วงศ์ตระกูลชัย
2. เด็กชายอชิระ  ว่องไวเวช
 
1. นางสาวสุฑาวรรณ  บวชเหตุ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 14.81 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายจีรพงษ์  คงขาว
2. เด็กชายหัสชัย  คณา
 
1. นายอุสมาน  สาเมาะ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 60.71 ทองแดง 10 1. เด็กชายนทีกานต์  สุวรรณะ
2. เด็กชายสิรภัทร  ทองอ่วม
 
1. นางสาวกาญจนา  งามขำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤตธี  สว่างเพชร
2. เด็กหญิงขนิษฐา  แก้วขุนจิตร
3. เด็กชายธีรพงศ์  เต้
4. เด็กหญิงพรกนก  อิสสะโร
5. เด็กหญิงเด่นนภา  อินต๊ะนิล
 
1. นางมนัสนันท์  พลประดิษฐ์
2. นางสาวอาไลย์  บุญวงศ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกรกนก  ชูชาติ
2. เด็กชายกิตติพงษ์   มั่งมี
3. เด็กหญิงปารมี  มุณีแนม
4. เด็กหญิงปิยาภัสร์  เชาวนจันทร์
5. เด็กหญิงฟ้าใส  มู
 
1. นายกิมซัว  ยงสืบชาติ
2. นายสิทธิพร  เพ็ญนิ่มนวล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชาอร  ไชยวรรณ
 
1. นางอาไลย์  บุญวงศ์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 90.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ธารีย์สิทธิ์
 
1. นางหิรัญญา  สวัสดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  วรวุฒิวราภรณ์
 
1. นางจีรวรรณ  สุขอำไพ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 73.11 เงิน 24 1. เด็กชายนันท์ธชัย  สุวรรณจันทร์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจยาเสน
 
1. นางวรรณี  จารุมณี
2. นางหิรัญญา  สวัสดี
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 76.58 เงิน 19 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ลิ้ม
2. เด็กชายอภิรักษ์  โครธาสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาธิยา  หนูเสน
2. นางสาวกาญจนา  งามขำ
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 67 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  พรมดำ
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ทรงสกูล
 
1. นางสาวกรรวี  ธารีย์สิทธิ์
2. นางสาวอุมา  เหมมันต์
 
17 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายประณัย  ป้อมแก้ว
2. เด็กหญิงรักนณรี  ทองมี
 
1. นางสาวกรรวี  ธารีย์สิทธิ์
2. นางสาวอุมา  เหมมันต์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงถัทริน  บุญตาล
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เผือกน้อย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวศิลักษมิ์  ขันงูเหลือม
2. เด็กหญิงสุวรรณนารี  สะรุโณ
 
1. นางสาววันดี  ดำมาก
2. นางอารมย์  เอียดแก้ว
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วนพรัตน์
2. เด็กชายยศทพล  เชื้อพราหมณ์
 
1. นางสาวกรรวี  ธารีย์สิทธิ์
2. นางสาวอุมา  เหมมันต์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัทศักดิ์  บุญรุ่ง
 
1. นางหิรัญญา  สวัสดี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนูร์ฟาเดียร์  สุไลมาน
 
1. นางหิรัญญา  สวัสดี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เจริญรอด
 
1. นางหิรัญญา  สวัสดี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงนิตยา  ก้งวัตร
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  เพชรมาก
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอนุศยา  สิทธิชัย
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  เพชรมาก
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  เจนจิตภักดีเดชา
2. เด็กหญิงชลิตา  ละใบสะอาด
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  มากหนู
4. เด็กหญิงศรัณยา  กอบจิตต์
5. เด็กหญิงไอลดา  ศรีดี
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  เพชรมาก
2. นางหิรัญญา  สวัสดี
3. นางสาวอาไลย์  บุญวงศ์
4. นางสาวมณสนงศุจี  ณัฐพลศิระกุล
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ดาวโชติ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ดาวผัด
3. เด็กชายณัฎชนน  พูลสุวรรณ
4. เด็กหญิงดวงกมล  จันทร์มณี
5. เด็กหญิงนิตยา  ก้งวัตร
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  จ่าโอษฐ์
7. เด็กหญิงรัชนีกร  ไชยแก้ว
8. เด็กหญิงวาสิตา  เจนจิตภักดีเดชา
9. เด็กหญิงศรัญญา  สาระธนะ
10. เด็กหญิงศรัญยา  สิทธิศักดิ์
11. เด็กหญิงอภิชยา  คงแก้ว
12. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีไหม
 
1. นางสาวปุญชรัสมิ์  เพชรมาก
2. นายวีรยุทธ  ชอบแต่ง
3. นางสาวอุมา  เหมมันต์
4. นางสาวมณสนงศุจี  ณัฐพลศิระกุล
5. นางสาวอรวรรณ  วิทยา
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 79.5 เงิน 9 1. เด็กชายศิรมณฑชัย  วงศ์ตระกูลชัย
 
1. นางสาวราตรี  จิรักษา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรภัทร  ตันสกุล
 
1. นางสาวราตรี  จิรักษา
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กชายก่อพงษ์  ทิพย์จักษ์
2. เด็กชายธัญเทพ  ประสมวัน
3. เด็กชายปัญจนานนท์  วงศ์ตระกูลชัย
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  พยนต์ภาค
5. เด็กชายอินทโชติ  อินทรัตน์
6. เด็กชายเรืองศักดิ์  เสือนวล
 
1. นายแวกามารูดิง  อาแด
2. นางสาวสุวิมล  ชูสุข
3. นางสาวอุมา  เหมมันต์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธนิตา  พูลสุวรรณ
2. เด็กหญิงปนัดดา  คงดี
3. เด็กหญิงสิรินันท์  สะรุโณ
 
1. นางสาวกรรวี  ธารีย์สิทธิ์
2. นางสาวอุมา  เหมมันต์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนิษฐา  วรรณพงศ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จงเพิ่มชัยชนะ
3. เด็กชายอดิศร  ผ่องพูน
 
1. นางสาวกรรวี  ธารีย์สิทธิ์
2. นางสาวอุมา  เหมมันต์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวนัส  สุดสม
2. เด็กหญิงวาริชา  ไชยภูธร
3. เด็กชายอภิชาติบุตร  สิทธิไกร
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ศักดา
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐนนท์  มั่นคง
2. เด็กหญิงพิชชญา  หน่อเพชร
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ์  แก้วนวลจริง
 
1. นางสาวมณสุนงศจี   ณัฐพลศิระกุล
2. นางสินีนาฎ  แก้วมณี
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปั้นรัตนะ
2. เด็กหญิงมนัสวีร์  ขวัญสุด
3. เด็กหญิงวันทนา  เรืองศิลป์
 
1. นางสาวมณสุนงศจี   ณัฐพลศิระกุล
2. นางสาวอาไลย์  บุญวงศ์
 
36 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงพิชธิณี  รัตนผล
2. เด็กหญิงมิญาวรรณ  นันทิโย
3. เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวอรวรรณ  วิทยา
2. นางจีรวรรณ  สุขอำไพ
 
37 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 66 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงกัญญารัศมี  เพชรชุม
2. เด็กหญิงภิญญดา  อินทรัตน์
3. เด็กหญิงรินรดา  ชีวโรรส
 
1. นางวรรณี  กิติสาธร
2. นางสาวราตรี  ศรีสุวรรณ