สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงโชติกา  มาศวัน
 
1. นางพรทิพย์  สุวรรณสิงห์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัณติมา  ทองนิมิตร
 
1. นางพรทิพย์  สุวรรณสิงห์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ยามเย็น
2. เด็กชายนัฐดนัย  ศรีทองช่วย
 
1. นายสุริยา  รักเลิศ
2. นายฟีราฮัน  กะแน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. นางสาวจีรนาฎ  ธราวุธ
 
1. นางอัมพร  ทองยอด
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 73 เงิน 5 1. เด็กชายชวัลวิทย์  ทวีวงศ์
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  สหะวิริยะ
3. เด็กหญิงญาณิศา  บุญศรี
4. เด็กชายธีร์กวิน  ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงศศิวิมล  แป้นเอียด
6. เด็กชายสุริยะ  ทองศรี
 
1. นางสาวอาภรณ์  ทองสลับล้วน
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 71 เงิน 15 1. เด็กชายธนโชติ  รอดศรี
2. เด็กชายปฐมพงศ์  ไชยกายุทธ์
3. เด็กหญิงไปรยา  บุตรดา
 
1. นางอรุโณทัย  สร้อยสุนทร
2. นางอรุณรัตน์   อ่อนจันทร์
 
7 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงอลิษา  ผลบุญ
 
1. นางฉวีวรรณ  ปาโต
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมพล  พริกสุข
 
1. นางแก้วทิพย์  จุลนิน