สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเขากลอย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนพัฒน์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายนัทธพงศ์   ผลชนะ
3. เด็กหญิงปาริสา  แผ่ผล
 
1. นายเปรม  หนูสันทัด
2. นางฉายาลักษณ์  วุฒิพันธุ์