สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดคงคาวดี สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 33.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายณัฐวุธ  สุยหนู
2. เด็กชายนวมินทร์  วาดโรงภักร
 
1. นายธนู  สีดำ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิตาพร  ด้วงหวัง
2. เด็กหญิงธนพร  โกมล
3. เด็กหญิงธิดา  กาแก้ว
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญชูประภา
5. เด็กหญิงพรชนก  จาระสิทธิ์
6. เด็กหญิงพรทิพา  แก้วมณี
7. เด็กหญิงภัทรวี  สุวรรณมณี
8. เด็กหญิงยุวดี  แก้วชุม
9. เด็กหญิงรักชนนี  ชูช่วย
10. เด็กหญิงเบญจรัตน์  ยอดช่วย
 
1. นางปาริชาติ  จันทร์นวล
2. นางอรทัย  สุวรรณมณี
3. นางกมัยธร  จันทวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงมาสินี  หีมเจริญ
 
1. นายวิคิด  สุวรรณกิจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศิริ
 
1. นางกตพร  สุวรรณกิจ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายชยพล  ไชยรัตน์
2. เด็กชายธีรพล  กาฬสินธุ์
3. เด็กชายศราวุธ  สุวรรณมณี
 
1. นายวิคิด  สุวรรณกิจ
2. นางกตพร  สุวรรณกิจ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยมงคล  แก้วสมนึก
2. เด็กชายณัฐพงศ์  สุวรรณกิจ
3. เด็กชายนัสรอนี  หีมเจริญ
 
1. นายธนู  สีดำ
2. นางวิลาวัณย์  แก้วทอง
 
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 9 1. เด็กชายกิฟลี  เพ็ชรตีบ
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายอภินันท์  อนุเปโต
 
1. นางสาวจันทนา  ราชพลี
2. นางสาวเสาด๊ะ  หลีสันมะหมัด