สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 81.69 ทอง 4 1. เด็กชายชานนท์  -
2. เด็กชายธนดล   ลุงต๊ะ
 
1. นางสาวสุพัตรา   อัมพพิไลกุล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  สาหีม
2. เด็กชายบูรพา   สระแก้ว
 
1. นางสาวภาวิณี  อัมโร
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.4 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เจนวารี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   อุตะมะ
3. เด็กหญิงปวีณา   รักธรรม
4. เด็กชายพงษ์วิริยะ   ถาวรจิต
5. เด็กชายวิน   แสงทอง
6. เด็กหญิงวิภาวดี  มลสิน
7. เด็กชายอู  ธนกร
8. เด็กหญิงแดง   สมพงษ์
 
1. นางสาวชมภูนุช   เพชรพันธ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐกัญญา   วุฒิวงศ์
2. เด็กชายยุทธ   ทองใส
 
1. นางปิยมาศ   ภู่เพชร
2. นางเยาวดี   มงคลสิริตระกูล