สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 47 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   นพสุวรรณ
 
1. นางยุพา  ชิตมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงณัฐรินีย์  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญคงมาก
3. เด็กหญิงฟ้าใส  คุณารักษ์
 
1. นางยุพา  ชิตมณี
2. นางจุไร  สุขศาล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 7 1. เด็กหญิงพัฒนรี   รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุธาสินี  พรหมศรี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพัฒนรี   รุ่งเรือง
 
1. นางสาวสุธาสินี  พรหมศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กชายณัฏฐชาติ  แก้วมณี
2. เด็กชายสรธร   นิ่มโอ
 
1. นางจุไร  สุขศาล
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.55 ทอง 7 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  พุททอง
 
1. นางดารา  มีสุขศรี
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  มุกดา
2. เด็กหญิงทิวาพร  เข็มทอง
3. เด็กหญิงมลทิพย์  วัณบวร
 
1. นางยุพา  ชิตมณี
2. นายไพจิตร์   จิตต์โสภณ