สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าข้าม สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ทองไหม
2. เด็กหญิงนันทัชพร  สาโร
3. เด็กหญิงศุทธิดา  เพ็ชร์ขาว
 
1. นางอรุณี  ศรีสุวรรณ
2. นางสุชาดา  ผลบุญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนภูมิ  หนูคง
 
1. นายถาวร  สุขสว่างผล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายชนาธิป  มณีรัตน์
2. เด็กชายประกาศิต  พรหมทอง
3. เด็กชายภูบดินทร์  หน่อเพ็ชร
 
1. นางวันเพ็ญ  ศรีโยม
2. นางสุชาดา  ผลบุญ