สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่าแซ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลิษา   ช่อสม
 
1. นางสาวิตรี   บุญคง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอาซิส   หัดบิลแหม
 
1. นางสาวิตรี   บุญคง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 81.33 ทอง 4 1. เด็กชายจิตติ   ชุมประมาณ
 
1. นายธรณัส   ทองชูช่วย
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงชนิสรา  เพ่งพิศ
 
1. นางสาวิตรี  บุญคง