สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฑารีย์  นวลจริง
 
1. นางวรรณี  สุขมาตย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงสุธีธิดา  อะทะขันธ์
3. เด็กหญิงอรสา  คำดำ
 
1. นางสาวอ้อย  ชูหมุน
2. นางสาวฮาฟีซา  อาแว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธันวา  มะเดือ
2. เด็กหญิงวณิชชา  เรืองกูล
 
1. นางสมพร  วิจะสิกะ
2. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.42 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสรารัตน์  สุวรรณชาตรี
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดอกไม้
 
1. นางสมพร  วิจะสิกะ
2. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนที  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรตาด
 
1. นางสมพร  วิจะสิกะ
2. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เหมือนเสน
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สะทุน
3. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กลัดทอง
4. เด็กหญิงจันทิมา  นกหนู
5. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วนวล
6. เด็กหญิงชีวาพร  อะทะขันธ์
7. เด็กหญิงณัฐธิกา  อุตสาหะ
8. เด็กหญิงภัทรวดี  กายฤทธิ์
9. เด็กหญิงยุวริญย์  ทองขวัญ
10. เด็กหญิงวรรณิดา  ปุสวิโร
11. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณโณ
12. เด็กหญิงสุพรรษา  โทวาท
13. เด็กหญิงอริสรา  คงสม
14. เด็กหญิงเมธาวดี  แสงสว่าง
15. เด็กหญิงแพรวรรณ  ด้ามทอง
 
1. นางอัญชลี  ขุนทอง
2. นายสมพงษ์  นันทโย
3. นางสาวฮาฟีซา  อาแว
4. นางอุดมพร  เสวีพงศ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัตพงศ์  สะทุน
2. เด็กชายนรา  แจ่มจันทา
3. นายวีรพงษ์  พัทธานิล
4. เด็กชายศุภโชค  ชิตกูล
5. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรตาด
6. เด็กชายอาทิตย์  เสมอใจ
 
1. นายภาณุวัฒน์  แก่นหามูล
2. นายสมพงษ์  นันทโย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิภาวี  ชูติระกะ
 
1. นายสมพงษ์  นันทโย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงเมธาวดี  แสงสว่าง
 
1. นายสมพงษ์  นันทโย
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  ปันถะ
2. เด็กชายพงศธร  ชูพันธ์
3. เด็กชายพีรวัฒน์  สังข์พรามหมณ์
 
1. นายภาณุพงศ์  ไตรทิพยานนท์
2. นางสมประดี  วิจะสิกะ
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรสุดา  ทองรักษ์
 
1. นางอัญชลี  ขุนทอง
 
12 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรวิภา  ทองขวัญ
2. เด็กชายสมพร  บุตรตาด
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ
2. นางสมพร  วิจะสิกะ
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายพีรดนย์  กาญจนะ
 
1. นางโสภา  กาญจนะพันธ์
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรอุมา  บุตรตาด
 
1. นางสาวนิตยา  พงศ์พัสสะระ