สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนารังนก สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงโรซานนา  หมัดอะดัม
 
1. นางนันทวรรณ  พันธ์เพชร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  ขุนพ่วง
 
1. นางนันทวรรณ  พันธ์เพชร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พันธุรัตน์
2. เด็กชายมุตาฟา  หมัดอะดั้ม
3. เด็กหญิงเมทิณาร์   หนูราช
 
1. นางสาวจิราวรรณ  บุรุษราษฎร์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  แก้วสวัสดิ์
 
1. นางซันมา  บิลยะลา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงธิดา  สังข์สม
2. เด็กหญิงวนาลี  ศรีสุข
3. เด็กหญิงวัลลภา  ศรีรัตน์
 
1. นางสาวนูตริยา  ช่วยปู
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 7.49 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกิตติธร  ไชยกูล
2. เด็กชายรชานนท์  สัมฤทธิ์ผล
 
1. นางสาวนูตริยา  ช่วยปู
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 27.44 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายดนตรี  แก้ววิรัตน์
2. เด็กชายวรพล  หมัดอะดั้ม
 
1. นางสาวนูตริยา  ช่วยปู
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงรัตธิกา  หมัดเจริญ
 
1. นางปาริสุทธิ์  พรหมรักษ์