สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางทีง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงภัทรภร  ยะมุลณี
 
1. นางชุลี  จิตราวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฏฐกานต์  ถมยา
 
1. นางสาวสุคนธ์  แซ่อึ่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนัญญา  เอียดหนู
 
1. นางชุลี  จิตราวงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายนวภล  นันทะวงศ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  บุญรอด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 44.44 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายธีรเดช  วรรณชาติ
2. เด็กชายอรัณต์  จันสุกสี
 
1. นางสาวพิกุลทอง  ถมยา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.71 เงิน 8 1. เด็กชายจิรเดช  นกแก้ว
2. เด็กชายวีรยุทธ  เส้งวุ่น
 
1. นางสาวพิกุลทอง  ถมยา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกุลนิตา  นวลละออง
 
1. นางสาวพิกุลทอง  ถมยา
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 27 1. เด็กชายจิรภัทร  ศรีวิจิตร
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สังข์กาล
 
1. นางสาวอำภา  สว่างเพชร
2. นางสาวพิกุลทอง  ถมยา
 
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงนภัสสร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปณัฏฎา  ถมยา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  วรรณชาติ
 
1. นางสาวลัดดา  แซ่ตั้ง
2. นางประไพ  ไพรสุวรรณ