สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทวีรัตน์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 70.67 เงิน 27 1. เด็กชายวิษณุ  เสียงหวาน
2. เด็กหญิงออมพลอย  จันทรัตน์
 
1. นางสุมาลี  กูลเกื้อ
2. นางลาวัลย์  แก้วลายทอง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐภัทร  เพชรรัตน์
2. เด็กชายหฤษฎ์  สอดส่อง
 
1. นายวรวุฒิ  ทองเจริญ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุมภารัตน์  หนูรอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัทธนันท์  ไชยชิน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงพาขวัญ  แก้วรัตนะ
 
1. นายภสสกร  เอียดเกิด
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  พรมสุ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วรรณบริบูรณ์
 
1. นางสาววริศรา  พุทธสวัสดิ์
2. นางสุธานิธิ  สรรพศาสตร์
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  สุวรรณรัตน์
2. เด็กหญิงปราชญา  แก้วสนิท
3. เด็กหญิงพิชชากานต์  วรรณลักษณ์
 
1. นางสาวบุศรา  คงปาล
2. นางประภาสิริ  ตันสกุล