สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงพิมพ์นารา  สุทธิพงศ์
 
1. นางนันทวัน  คงยอด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 60 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงวรารัตน์  บุญกาญจน์
 
1. นางนันทวัน  คงยอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงสัญธณี  คงซ้าย
 
1. นางประภา  บุญศิริ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายกิตติวรา  ชูช่วย
2. เด็กชายคุณัชญ์  สมทอง
3. เด็กชายธนภัทร  ฆังคะสุวรรณ
4. เด็กชายพงศกร  พงศ์แพะ
5. เด็กชายสายฟ้า  ล่าเต๊ะ
6. เด็กชายอรรถพร  มณีโชติ
 
1. นายเจษฎา  แซ่อึ่ง
2. นางวันเพ็ญ  ภัยชำนาญ
3. นางสุปาณี  สุวรรณโณ