สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 8 1. นางสาวธันย์ชนก  ศรีจิ๋ว
 
1. นางอำภัย  จันทพัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงวราพร  มุทาพร
 
1. นางเยาวภา  โกศัยพัฒน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุวรรณชาตรี
2. เด็กหญิงนริศรา  เพ็งสี
 
1. นางเยาวภา  โกศัยพัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 9 1. นายเพชรรุ้ง  ศรีพรม
 
1. นางเยาวภา  โกศัยพัฒน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนุสบา  คงสกูล
2. เด็กหญิงวรรณษา  หงยามณี
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ไชยพงษ์
 
1. นางยุวรัตน์  ชัยมณี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 13.83 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญชูช่วย
2. เด็กชายธีรวัฒน์  บัวพูน
 
1. นางยุวรัตน์  ชัยมณี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวรรนิษา  แก้วสลับนิล
 
1. นายอโน  นัครามนตรี
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพัทธิมา   เก้าลิ่ม
2. เด็กหญิงเบญญานุช  กาญจน์มณี
 
1. นายจตุพงศ์  เกิดศรี
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายธนา  พัดศรี
2. เด็กชายพัชระ   ฝอยทอง
 
1. นายจตุพงศ์  เกิดศรี