สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 33 1. เด็กชายนิรวิทธ์  บิลยะแม
 
1. นางปิยะดา  เกื้องิ้ว
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 63 ทองแดง 32 1. เด็กชายอภิวิชญ์  เหมือนดวง
2. เด็กชายอับดุลเราะฮ์มาน  สนิ
 
1. นายศิรา  ทองสีดำ
2. นางสาววิไลรัตน์  สุวรรณโรจน์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 64 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  อ่อนแก้ว
2. เด็กชายฐิติพงศ์  โปช่วย
 
1. นางสาวศรัญญา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอัลเจน  อาโบโดร์ เดเคย์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 33 1. เด็กหญิงพรนภา  สีมี
2. เด็กชายภัทรพล  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวศรัญญา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวอัลเจน  อาโบโดร์ เดเคย์