สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 32 1. เด็กหญิงพุธิตา  ตันสกุล
 
1. นางสาวธนิษฐา  สุขาเขิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงเขมิสร  พรหมยาน
 
1. นางสาวธนิษฐา  สุขาเขิน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรพงศ์  วงศ์อินทร์
 
1. นางอุทุมพร  มหารงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายวรันธร  พงศ์พิราม
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ชัยสุข
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไชยเทพ
 
1. นางประไพ  เพ็ชรยอด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กชายอัครชา  ยานะใจ
 
1. นางประไพ  เพ็ชรยอด
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 57 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายบริราช  อึ้งพงศ์ภัค
2. เด็กชายพศวีร์  ทองนุช
3. เด็กหญิงพินท์สุดา  แก้วหนู
 
1. นางสาววิราวัลย์  ประทุมวัลย์
2. นางสาวปานรัตน์  กลิ่นหอม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 83.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรีตะนนท์
2. เด็กหญิงนลินทิพย์  กิ่งพฤกษาชัยกุล
3. เด็กหญิงปวิตรา  ติระพันธ์อำไพ
 
1. นางสาวปานรัตน์  กลิ่นหอม
2. นางสาววิราวัลย์  ประทุมวัลย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80.99 ทอง 19 1. เด็กชายภูรินท์  อรุณรังษี
2. เด็กหญิงอริสรา  อินทร์ปั๋น
 
1. นางสาวณัฐฉรียา  พลากร
2. นางเจตนิพิฐฐ์  จุมพฎสุวรรณ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 74.08 เงิน 24 1. เด็กหญิงจิรัญญา  พิศลยบุตร
2. เด็กชายปรเมศวร์  ปริยศิลา
 
1. นางภัสสร  น้อยแก้ว
2. นางตะรุณณี  ศรประสิทธิ์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 66 ทองแดง 28 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ชูจิตต์
2. เด็กหญิงอนันดา  อัตพันธ์
 
1. นางสาววรรณดี  แกล้วทนงค์
2. นางวัลลา  ธรรมรงรักษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอัจฉราวดี  สีม่วง
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิชัย  ปั้นเจริญ
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงบัวชมพู  ชุมประทีป
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวงศ์ตะวัน  จันทร
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปาณากวี  โชติกรรภิรมย์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  แซ่ลี้
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
2. นางกัญชพร  ยอดแก้ว
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงภัคจิรา  สะอาด
2. เด็กชายวาสินี  รักชุม
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
2. นางกัญชพร  ยอดแก้ว
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายกรชนก  พลอยสุวรรณ
2. เด็กชายปฐวิกานต์  มากชูชิต
3. เด็กชายอดิศร  ช่วยรัตน์
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
2. นางกัญชพร  ยอดแก้ว
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กชายจีรศักดิ์  วันนาศ
2. เด็กชายชวภณ  ก่ออนุภัทท์
3. เด็กชายณัฐนิช  ทองปี
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
2. นางกัญชพร  ยอดแก้ว
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัสสร  ตัน
 
1. นางสาววาลิกา  ธนิทธิกุล
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  วงศ์หิรัญเดชา
2. เด็กชายปิ่นเพชร  ปิ่นทองพันธุ์
3. เด็กชายยศกร  ขวัญหวาน
4. เด็กชายรณกฤต  วงศ์หิรัญเดชา
5. เด็กชายวีรพล  บุญยะรัตน์
6. เด็กชายวโรดม  แก้วงาม
 
1. นายอนิรุต์  หละหวั่น
2. นางสาวณัฐฉรียา  พลากร
3. นางสาวเบญจกุล  ศรีจำเริญ
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เพ็งสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัคธีมา  พรหมเทพ
3. เด็กหญิงรัญชนา  ลีชัยสิทธิ์
 
1. นางภิรมย์  เวหะ
2. นางสาวณัฐวดี  จันสมดี
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงอริสรา  นกดำ
2. เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  แก้วชูเชิด
 
1. นางสาวอำมร  ซ้ายขวัญ
2. นางวิภาวดี  ไชยสมิต
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกุมภา  จุลจันทร์
2. เด็กชายสิงหา  จุลจันทร์
 
1. นางวิภาวดี  ไชยสมิต
2. นางสาวอำมร  ซ้ายขวัญ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกฤษณา  กลาสี
2. เด็กหญิงมัญชิษฐา  เอียดจงดี
 
1. นางวิภาวดี  ไชยสมิต
2. นางสาวอำมร  ซ้ายขวัญ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 20 1. เด็กชายพงศธร  พราวศรี
2. เด็กชายลีเวย์  อึ้ง
 
1. นางวิภาวดี  ไชยสมิต
2. นางสาวอำมร  ซ้ายขวัญ
 
27 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 49 เข้าร่วม 33 1. เด็กชายกุลพิธาน์  รักษาภิกษุ
2. เด็กหญิงฉัตรชรัมพร  เปรมเอกภัทร์
3. เด็กหญิงพิชามญช์  สุนทรากร
 
1. นางนิศารัตน์  ไหมสุข
2. นางสาววารุณี  ซุ้นสุวรรณ
 
28 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงปรียาภัทร์  ทองแกมแก้ว
2. เด็กหญิงปัญญดา  กรมเมือง
3. เด็กหญิงพิมพ์พจี  เอียดแป้น
 
1. นางอรชร  จันทวงศ์
2. นางสาวนราพร  อุทัยหอม
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวิสรา  ประยงค์พันธ์
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร  การะบูรณ์
 
1. นางกิติยา  นิลโชวาท