สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิภานี  เอกไพรัตน์
 
1. นางสาวจรรจิรา  เส็นหละ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 73 เงิน 6 1. เด็กชายติณณ์  สร้อยสุนทร
 
1. นางสาวกัณฑมณี  แก้วลำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลดามณี  ศิปิพงศ์
 
1. นางสาวนันทนา  ทุ่ยอ้น
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  วิระธรรมโม
 
1. นางสาวนภเกตน์  นามแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อาหลี
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  กิจคลอน
3. เด็กชายสฐิภพ  วงศ์วัชรานนท์
 
1. นางสาวกัณฑมณี  แก้วลำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่สุภาพ (๔ บท) ป.4-ป.6 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ซิ่วห้วน
2. เด็กหญิงปิ่นวรดา  กาญจนประภาส
 
1. นางสาวอรุณรัตน์  ศรีปฏิยุทธ์วงศ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงปุณลดา  ดิษฐาจารีย์
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  รัตนทอง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 72.5 เงิน 27 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองนิ่ม
2. เด็กหญิงเปรมิกา  ไกรนรา
 
1. นางสาววรรณภา  กุมแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงชุติมณฑฐ์  มีกุล
 
1. นางสาวเกศกนก  คงสองเมือง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ปิ่นทองพันธ์
 
1. นางสาวเกศกนก  คงสองเมือง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงบุญญิสา  เกื้อสกุล
2. เด็กชายปัณณทัต  รัตนโอภาส
3. เด็กหญิงภูชิตา  วงศ์เทพ
 
1. นางสาวเกศกนก  คงสองเมือง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงคุณัญญา  เกื้อสกุล
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วยศกุล
3. เด็กหญิงปุณณดา  สง่ากุลพงศ์
 
1. นางสาวเกศกนก  คงสองเมือง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 79 เงิน 9 1. เด็กชายปวิตร  วงศ์พิศาล
 
1. นายภูพิพัฒน์  วัฒนพงศ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 77 เงิน 13 1. เด็กชายพีรวิชญ์  นามแก้ว
2. เด็กหญิงพุทธินาถ  เพ็ญมาศ
 
1. นางสาวประไพพรรณ  ละมัย