สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมัยศึกษา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 62 ทองแดง 30 1. เด็กหญิงกรกมล  จรรยาเจริญรักษ์
 
1. นางสมจินต์  แก้วรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปรานปรียา  จารุแพทย์
 
1. นางสมจินต์  แก้วรัตน์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 60.33 ทองแดง 33 1. เด็กชายกนวรรธน์  บุญทา
2. เด็กหญิงดาราวดี  เขี้ยวแก้ว
 
1. นางสาวนันทิยา  สินธ์สาย
2. นางสาวรุ่งอำพร  รัญเพ็ชร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 68 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงสายธาร  ติ้นซุ่ย
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  พลมา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 1. เด็กชายธีรพัฒน์  พฤกษาพิทักษ์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  พลมา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสิรินยา  เผ่าบริบูรณ์
2. เด็กชายอคเนย์  กิจวิจิตร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  พลมา
2. นางสาวนุชาดา  เหมมันต์
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 63 ทองแดง 25 1. เด็กชายภัสพงษ์  สกุลเอี่ยม
2. เด็กหญิงวรรัตน์  แซ่ตัน
 
1. นายชวิน  สุรภักดี
2. นางเบญจพร  วาทีกานท์