สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชุมแสง
2. เด็กชายวันดี  อ้นเขา
 
1. นางกมลวรรณ  สุวรรณสะอาด
2. นางสาวดวงกมล  แก้วฉิมพลี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สร้อยสกุลณี
 
1. นายอำนาจ  หนูมี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  สิริธิติพงศ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ผุดผ่อง
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรณ์เทพ  สาครินทร์
2. เด็กชายแบงค์  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวชญาภา  ศรีรุจี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา  ผลุบญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรพงษ์  สุวรรณรัตน์
2. เด็กชายอัครพล  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวชญาภา  ศรีรุจี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอนุสรา  ผลบุญ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงภิรมย์  บิลละเตีะ
2. เด็กชายอุมัร  อุมา
 
1. นางสาวกัณฑ์กมล  โชติรัตน์
2. นางสาวเบญจิรา  ไกรทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชราภรณ์  กิ่งเกษ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์  ดูดวง
 
1. นางสาวเบญจิรา  ไกรทอง
2. นางสาวกัณฑ์กมล  โชติรัตน์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 83.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  วงศ์คำจันทร์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ใจดี
3. เด็กชายมูอัมหมัดฟัดลี  เซ็ง
 
1. นางสาวขวัญชนก  ศิริธรรม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอติชาต  พรายแก้ว
2. เด็กชายอรุณ  สังข์ทองกูล
3. เด็กหญิงอาริต้า  ลักษณ์วิทูล
 
1. นายนุกรณ์  ลิ่มอรุณวงศ์
2. นางสาวเธียรมณี  จันทมณี
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89.66 ทอง 5 1. เด็กชายจักริน  เทศอิ่ม
2. เด็กหญิงชื่นนภา  บัวพ่วง
3. เด็กหญิงสิโรรัตน์  ดำสีใหม่
 
1. นางสาวสุมณฑา  เบ็ญอาหลี
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.99 ทอง 7 1. เด็กหญิงจีระกาญ  บุญช่วย
2. เด็กหญิงนพวรรณ  เจ้ยแจ่มจันทร์
3. เด็กชายเสกรร  ไพแก้ว
 
1. นางสาวรุจิรา  บุญวงศ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ชนะโชติ
2. เด็กหญิงวรรณิษา  วงปลอด
3. เด็กหญิงอริสา  บุญวงศ์
 
1. นางมณฑา  แสงสุวรรณ